Sosyal Hizmet Meslekte Birlik Derneği

[metaslider id=1012]

Sosyal Hizmet Meslekte Birlik Derneği (SHM BİRDER) Kuruluş Bildirisi

Meslek elemanları, sosyal hizmet bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından uzun zamandan beri ihtiyaç duyulan meslekte birlik ve beraberliğin sağlanması ve mesleğin güven ve itibarının artırılması amacıyla bir dernek kurulmasına karar verilmiştir. Meslektaşlarımız arasında yapılan istişari görüşmeler neticesinde dernek tüzüğü hazırlanarak kurucular kurulunun onayına sunulmuştur. Kurucular kurulu arasından seçilen 11 kişilik yönetim kurulunca Ankara Valiliğine müracaat edilerek 12.03.2013 tarihinde Sosyal Hizmet Meslekte Birlik Derneği’nin (SHM BİRDER) kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Derneğimizin amacı, üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren Sosyal Hizmet Bölüm Mezunları, Akademisyenleri ve Öğrencileri arasındaki birlik, beraberlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasının yanı sıra, verilen sosyal hizmetin bilim ve meslek olarak güçlenmesi ve gelişimine katkıda bulunmaktır.

Ülkemizde sosyal hizmet alanında çalışan meslek elemanlarının, müracaatçıların refahı ve güçlendirilmesi için uzun yıllardır mesai kavramı olmadan profesyonel bilgi birikimlerini özveriyle kullanarak ve kişisel yaşamlarından fedakarlık yaparak çalıştıkları herkes tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir.

Uzun yıllar ülkemizde sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı yetiştiren eğitim- öğretim kurumları ihtiyacı karşılayacak sayının altında kalmıştır. Bu nedenle yeterli sayıda meslek elemanı yetiştirilememiş, bilimsel rekabet ortamı oluşmamış buna paralel olarak sosyal hizmet bilimini ve uygulamasını geliştirecek özgün araştırma, kitap, dergi ve makale sınırlı sayıda kalmış, kamuda mesleğin tanıtımı yeterince yapılamamış dolayısı ile kuramsal ve uygulama düzeyinde mesleki gelişim beklenen ölçüde sağlanamamıştır.

Son yıllarda sosyal hizmet meslek elemanı yetiştiren eğitim kurumlarının açılıyor olması öncelikle mesleki ve bilimsel rekabet ortamının oluşmasına ve mesleğin gelişmesine olumlu katkılar sağlaması açısından memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu kurumların kontrol dışı çoğalmaları literatür ve uygulama birliğinin sağlanmasında daha başka bir ifade ile sosyal hizmet eğitiminin kalitesinin düşmesinde ve istihdama yönelik çeşitli sorun alanlarının ortaya çıkmasında etkili olmaktadır.

Son zamanlarda bir başka dikkati çeken nokta sosyal hizmet eğitimiyle kazanılan mesleki bilgi ve becerilere sahip olmayan diğer meslek gruplarının sosyal çalışma görevlisi statüsünde istihdam edilmeleridir. Bu durum hem müracaatçılara sunulacak hizmet kalitesi hem de uzmanın kendi işini yapamaması gibi sorunlara yol açmış ve toplumsal memnuniyetsizliği besleyerek uygulamadaki anlayış farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Dünyada görülen değişim ve gelişmelere paralel olarak ülkemizde de özellikle ekonomi ve kalkınma alanında kaydedilen başarılar maalesef sosyal alana yeterince yansıyamamıştır. Sosyal sorunlar çeşitlenerek artmış, dezavantajlı grupların mağduriyetinin giderilmesinde yetersiz kalınmıştır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılama amacıyla oluşturulan ve sosyal refahı öngören sosyal politika ve programlarda sosyal hizmet mesleğine yeterince yer verilmediği bilinmektedir. Bu açıdan toplumsal ve aile değerlerimizi koruyup güçlendirecek sosyal politikaların oluşturulması ve yeni hizmet modellerinin toplumumuza uyarlanmasında sosyal hizmet meslek mensuplarının daha aktif rol üstlenecekleri çalışmaların yapılması gerekli görülmektedir.

Üyesi olmaktan gurur duyduğumuz ve kutsallığına inandığımız Mesleğimiz ve Derneğimiz, şahısların, grupların,  hiziplerin siyasi ve şahsi gelecek bekleyenlerin, ayrımcılık yapma düşüncesinde olanların ortamı olmayacaktır. Mesleğimizin ve Derneğimizin layık olduğu yere gelebilmesi; amaçlanan hizmetleri üretebilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde genel kabul görebilmesi için ilgili tarafların katkı vermesi, emek harcaması ve mesleki etik ilke ve prensiplere uygun hareket etmesi ve ihtiyaç duyulan desteği vermesi gerekmektedir. Birlik ve beraberlik anlayışı içinde tüm tarafları kucaklayacak biçimde mesleğin, meslektaşların ve hizmet alan tarafların sorunlarına odaklanılması amacımız olacaktır.

Ayrıca, bütün meslektaşların bu yüce ve anlamlı hareketin içinde yer alacağı bu oluşum ile var olacak potansiyelle “Sosyal Hizmet Uzmanları/Sosyal Çalışmacı Meslek Odası”nın kurulması planlanmaktadır.

Derneğimiz bu amaçlar doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğinde;  toplumsal değerlerimize, insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata bağlı kalarak ulaşılabilir, sürdürülebilir, tarafsız, şeffaf, adil, hesap verebilir, işbirliğine, gelişim ve değişime açık, birey, aile ve toplum memnuniyetini esas alan ilkeleri ışığında faaliyetlerde bulunacaktır.